Το κορίτσι του Αλεσάντρο - page 5

Τ
Ο
Κ
Ο Ρ Ι Τ Σ Ι
Τ
Ο Υ
Α
Λ Ε Σ Α Ν Τ Ρ Ο
13
χούφτα μονοδόλαρα που ο ίδιος έριξε στον δρόμο, ώστε να
φωτογραφηθεί για τη μάνα του που τον παρότρυνε να ξενι-
τευτεί δελεάζοντάς τον με τέτοια λόγια. Πολύ λίγα πράγμα-
τα είχαν αλλάξει γι’ αυτούς σε κείνες τις αφιλόξενες πολι-
τείες. Το περίφημο αμερικάνικο όνειρο αποδείχτηκε ένα ανε-
λέητο χωνευτήρι που τους συνέθλιψε αλύπητα, όπως και κά-
θε άλλη φυλή που έφτασε εκεί από κάθε σημείο του ορίζο-
ντα αναζητώντας την καλή της τύχη. Ούτε καν τη γλώσσα δεν
κατάφεραν να μάθουν, αφού δεν είχαν καμία διάθεση να κά-
νουν πατρίδα τους την ξένη χώρα, ούτε και χρόνο για ξόδε-
μα, παρά κουτσά στραβά όσα ήταν απαραίτητα για να βρί-
σκουν δουλειές στις καινούργιες γραμμές των τρένων που η
αμερικάνικη κυβέρνηση έστρωνε καταμεσής της ερήμου εκεί-
νο τον καιρό, στα ορυχεία ή στα εστιατόρια συμπατριωτών
τους που στάθηκαν πιο τυχεροί. Το κοστούμι της φωτογρα-
φίας ίσως να ήταν και το μοναδικό που κατάφεραν στα τό-
σα χρόνια δουλειάς να αγοράσουν δεύτερο ή τρίτο χέρι απ’
το εβραίικο μαγαζί της γειτονιάς για τις σπάνιες φορές που
η χοντροκομμένη, κατσιασμένη φόρμα της δουλειάς δεν τους
ήταν απαραίτητη, ούτε η φωτογραφία μπορούσε να αποκα-
λύψει τη γυαλάδα του υφάσματος στους αγκώνες, στον πι-
σινό και στη ράχη.
Η Άννα όμως δεν πήγαινε τόσο μακριά. Ανάμεσα στους επι-
βάτες ήταν η μόνη ασυνόδευτη κοπέλα. Λίγοι νησιώτες που
ταξίδευαν για να βγάλουν κάποιο πιστοποιητικό ή το απα-
ραίτητο permesso ώστε να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, μία γυ-
ναίκα που ’χε πρηστεί υπερβολικά η κοιλιά της και ο γιατρός
συνέστησε στον σύζυγό της να την πάει σε ειδικούς στη Ρό-
δο και στην Αθήνα να δουν από τι πάσχει –αν και όλοι στο
νησί είχαν ήδη κάνει τη διάγνωση ότι ήταν εχινόκοκκος που
κόλλησε από τα κυνηγετικά σκυλιά του άνδρα της– και κά-
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...20
Powered by FlippingBook