Αντοχή υλικών - Τόμος 1

1-5 ME£O¢O™ TOMøN °È· ÙË Û Ô˘‰‹ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ AÓÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ YÏÈÎÒÓ Â›Ó·È · ·Ú·›- ÙËÙË Ë ÁÓÒÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ™Ù·ÙÈ΋˜. H ™Ù·ÙÈ΋, fi ˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ·Û¯Ô- ÏÂ›Ù·È Ì ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ‰ÚÔ˘Ó ¿Óˆ Û ¤Ó· ÛÒÌ· Î·È ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÈÛÔÚÚÔ ›·˜ ÙÔ˘. AÓ ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÈÛÔÚ- ÚÔ ›·˜ ϤÌ fiÙÈ ÙÔ ÛÒÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË ÈÛÔÚÚÔ ›·˜ (ËÚÂÌ›· ‹ ÔÌ·Ï‹ ΛÓËÛË), ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙȘ ηٷÛ΢¤˜. AÓ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÈÛÔÚÚÔ ›·˜ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·‰Ú¿ÓÂÈ- ·˜, Ô fiÙ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÂÚ› ÙˆÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÈÛÔÚÚÔ ›·˜. ™Â ¤Ó· ÛÒÌ· Ô˘ ηٷ ÔÓÂ›Ù·È Ì Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ›Ù ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË ÛÙ·ÙÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ ›·˜ ›Ù fi¯È, ·Ó· Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿- ÌÂȘ. H ÁÓÒÛË ÙÔ˘˜ · ÔÙÂÏ› ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ Û˘Ì ÂÚÈÊÔ- Ú¿˜ ÙÔ˘ ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο ÊÔÚÙ›·. ™ÙË Ì˯·ÓÈ΋ Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈ- ÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙˆÓ ÙÔÌÒÓ. ŒÛÙˆ fiÙÈ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ™¯. 1-13·, Ô˘ ηٷ ÔÓÂ›Ù·È Ì Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿- ÌÂȘ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË ÛÙ·ÙÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ ›·˜. M ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘  È- ¤‰Ô˘ T Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ fiÙÈ, ÙÔ ÛÒÌ· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ̤ÚË I Î·È II. K¿ı ¤Ó· · fi Ù· ̤ÚË ·˘Ù¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ AÚ¯‹ ÙˆÓ TÔÌÒÓ, “fiÙ·Ó ¤Ó· ÛÒÌ· ÈÛÔÚÚÔ Â›, ÈÛÔÚÚÔ Â› Î·È Î¿ı ÓÔËÙfi ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·” , ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â ›Û˘ Û ηٿ- 13 (a) (b) (c) (d) (e) (f) ™¯. 1-12 ™Ù·ÙÈο ÔÚÈṲ̂ÓË Î·È ÛÙ·ÙÈο ·fiÚÈÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË. 1-5 M¤ıÔ‰Ô˜ ÙfïÓ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTg2Njg=