Κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση: Μέθοδοι και κριτήρια ESG

Κοινωνικά Υπεύθυνη Επένδυση: Πώς Επιλέγουµε; Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Ακαδηµαϊκός Βασιλική Ακαδηµία Οικονοµικών & Χρηµατοοικονοµικών Βασιλική Ευρωπαϊκή Ακαδηµία των ∆ιδακτόρων Επίτιµος ∆ρ. ΑΠΘ Πολυτεχνείο Κρήτης & Audencia Business School, France Υποψήφια ∆ρ. Μαριάννα Εσκαντάρ Μέλος του Financial Engineering Laboratory Πολυτεχνείο Κρήτης Ο όρος επένδυση αναφέρεται σε δεσµεύσεις πόρων που πραγµατοποιούνται µε την ελπίδα ότι θα προκύψουν οφέλη σε µελλοντικές περιόδους. Η αξιολόγηση των επενδύσεων αποτελεί µια πολύπλευρη διαδικασία ή οποία περιλαµβάνει την αναζήτηση νέων και περισσότερο επικερδών επενδυτι- κών προτάσεων, τη διερεύνηση των τεχνικών παραγόντων και παραγόντων σχετικών µε το µάρκετινγκ για την πρόβλε- ψη των συνεπειών της αποδοχής µιας επένδυσης, καθώς και τη διεξαγωγή χρηµατοοικονοµικών αναλύσεων για τον καθο- ρισµό του πιθανού κέρδους κάθε επενδυτικής πρότασης (βλ. H. Bierman JR. & S. Smidt, Αποφάσεις Προϋπολογι-

RkJQdWJsaXNoZXIy NTg2Njg=